SPORZĄDZANIE:

ARCHITEKTURA

• pełnobrażowych dokumentacji budowlanych lub wykonawczych- oraz techniczno-ekonomicznych wszelkich budynków i obiektów budowlanych, w szczególności:
- budynki mieszkalne jednorodzinne (typowe i indywidualne)
- budynki mieszkalne wielorodzinne
- obiekty przemysłowe (produkcyjne, magazynowe, warsztaty, hale)
- budynki użyteczności publicznej (handlowe, usługowe, administracyjne, biurowe)
- projekty modernizacji /przebudowy / rozbudowy / nadbudowy istniejących budynków różnego typu
- projekty rewaloryzacji obiektów zabytkowych
- projekty budynków związanych z działalnoscią rolniczą ( obory ,silosy, zbiorniki szczelne )


WNĘTRZA

• pełnobranżowych projektów/ budowlanych lub wykonawczych wystroju i aranżacji wnętrze we wszelkiego typu budynkach :

-budynki mieszkalne jednorodzinne,
-mieszkania prywatne,
-biura oraz siedziby firm,
-obietkty służby zdrowia, salony odnowy biologicznej itp.
- lokale usługowe :salony fryzjerskie, sklepy itp.

INNE

• raporty oddziaływania na środowisko,
• badania geotechniczne gruntu pod inwestycje,
• dokumentacji powykonawczych,
• świadectw energetyczne obietów.

UZYSKIWANIE:

• map dla celów opiniodawczych i projektowych,
• warunków technicznych przyłączenia inwestycji do sieci infrastruktury technicznej,
• warunków zabudowy terenu,
• decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• odstępstw od warunków technicznych,
• pozwoleń na budowę,
• pozwoleń na użytkowanie,
• wszelkich innych wymaganych prawem opinii, decyzji, pozwoleń i uzgodnień.

PROWADZENIA:

• nadzorów autorskich,
• nadzorów inwestycyjnych.